basaltino


basaltino
ba·sal·tì·no
agg. OB TS petr.
→ basaltico
\
DATA: 1779.

Dizionario Italiano.